Daro - Właśnie Ty


Tekst piosenki

W siebie tak wpatrzeni
W sobie zakochani...
Sobą zaślepieni trwamy w miłosnej otchłani
W ogrodzie rozkoszy
Nasze zmysły razem
Mapa mego życia, ty na niej drogowskazem.
Ty dla moich oczu jesteś afrodytą
I cudem stworzenia
I moja boginią
Wyznacznikiem szczęścia, całym moim światem,
najpiękniejszym kwiatem, myślą, aromatem...
Twoich ust zbliżenie i spojrzenie w oczy,
sprawiają, że gdzieś między gwiazdami krocze.
Magia twego ciała nie do opisania,
bo słów nie ma takich do w pełni tego oddania.
Jesteś najwspanialszą i jedyną drogą
I pójdę nią wszędzie bo na zawsze chce być z tobą.
Może nie znam pięknych słów by to powiedzieć,
jestem bo ty jesteś i musisz o tym wiedzieć, że:

Właśnie ty jesteś każdą przyczyną,
to do ciebie słowa moje płyną,
jesteś moich marzeń spełnieniem,
ich prawdziwym odzwierciedleniem,
tylko z tobą tak dobrze się czuję,
zawsze jesteś kiedy potrzebuję ciebie,
kiedy tak w objęciach twych tonę,
moje marzenia są już spełnione...

Jak ja podziękować życiu mam za ciebie,
za ten skarb największy jakim jest że mamy siebie,
za to, że gdy rano kiedy słońce wstaje oczy swe otwieram a ono mi ciebie daje...

Jesteś dla mnie do życia powodem,
bólu ukojeniem i wielkim głodem,
tym pragnieniem jakie w sobie czuje
Chce być z tobą kocham cię i potrzebuje
To o tobie tak marze kiedy pieścisz mnie
słowami i napełniam kielich myśli wspólnej
drogi marzeniami

To dla ciebie tak mocno moje serce zawsze bije
Kiedy jesteś razem ze mną czuje, że naprawdę żyje...
Właśnie ty jesteś każdą przyczyną, to do ciebie słowa moje płyną,
jesteś moich marzeń spełnieniem, i prawdziwym odzwierciedleniem,
tylko z tobą tak dobrze się czuję, zawsze jesteś kiedy potrzebuję ciebie,
kiedy tak w objęciach twych tonę, moje marzenia są już spełnione...


Tłumaczenie

The staring each other so
In love with each other ...
Blinded him we abide in the depths of love
In the Garden of Delights
Our senses together
Map of my life, you're on the signpost.
You're my eyes to Aphrodite
And miracle of creation
And my goddess
Determinant of happiness, my whole world,
most beautiful flower, a thought, aroma ...
Your mouth getting closer and look into his eyes,
make that somewhere among the stars crotch.
The magic of your body is not to describe,
because there are no such words to the full the devotion.
You are the greatest and the only way
And it everywhere I go I always want to be with you.
You may not know the fine words to say,
I am because you are and you need to know that:

Why are you any reason
you are my words flow,
my dreams are fulfilled,
their true reflection,
only with you I feel so good,
you're always when I need you,
when it is so in the arms of your t,
My dreams are fulfilled ...

How I thank my life I have for you,
for that which is the greatest treasure that we have each other,
for the fact that when the sun rises in the morning when I open my eyes and it gives me of you ...

You're my reason to live,
pain relief and a big chill,
this desire which in itself feels

He wants to be with you I love you and need
It's such a dream about you when you caress me
words and thoughts fill the cup joint
road dreams

This is for you so much my heart is always beating
When you're with me I feel that we really live ...
Why are you any reason, it is up to you my words flow,
You are my dream fulfilled, and a true reflection,
only with you I feel so good, you're always when I need you,
when it is so in the arms of your t, my dreams are fulfilled ...


Obejrzano 7170 razy.
Kategoria: Polskie

Artysta: Daro
  Inne Daro:
  • Daro - Wlaśnie Ty
   W siebie tak wpatrzeni
   W sobie zakochani...
   Sobą zaślepieni trwamy w miłosnej otchłani